โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User

เอกสารการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559

ประกาศมาตรการส่งเสริมปี 59 download
ประกาศมาตรฐานโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 15 มาตรฐานฉบับวันที่ 14มิย 59 download
ประกาศโรงเรียนกำหนดค่าเป้าหมายปี 59 download
ประกาศเอกลักษณ์อัตลักษณ์ปี 59 download
เอกสาร15มาตรฐานแนบท้ายประกาศวัดสุทธิปี 59 download
เอกสารแนบท้ายประกาศกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามปี 59 download

เขียนโดย Super User

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายงานประจาปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 SAR-2557 download
ภาคผนวก1หน้า 204-214 download
ภาคผนวก 2 ตารางสรุปคะแนนหน้า 215-222 ฉบับแก้ไขมาตรฐาน5 download
ภาคผนวก 3 แบบสรุปประเมินท้ายเล่มหน้า 223-2281 download
คำสั่ง-หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ download
ตารางนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปี 2557 download

เขียนโดย Super User

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555  เอกสาร 1

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555  เอกสาร 1

เขียนโดย Super User

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เอกสาร 1

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เอกสาร 2

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ปก