โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอภิชาติ มาตรักษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายประมวล รักษ์ใจ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม ให้เกียรติมอบรางวัลในวันเวทีเกียรติยศ แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  หรือ O-NET   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558  สูงสุดดังนี้

***ผลคะแนนการสอบ o-net ยอดเยี่ยม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.นายอภิชาต พงษ์เลาหพันธุ์  ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาคณิตศาสตร์   97.50  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5 ,000 บาท  
2.นายศุภสิน รุ้งสิทธิกุล    97.50  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5 ,000 บาท  
3.นายณัฐภัทร เลิศสกุลผาสุข ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาภาษาอังกฤษ 87คะแนน     
ปัจจุบันศึกษาต่อ  คณะนิติศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
4.นายกฤตภัค เฟื่องกมลเวทย์   ทำคะแนนได้สูงสุด      วิชาภาษาไทย  85 คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000บาท 5.นายพีรณัฐ  เหล่าธนาสินทำคะแนนได้สูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์   77 คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
6.นายกุลเดช  แพนลา      ทำคะแนนได้สูงสุด      วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    66  คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล    3,000  บาท 
7.นายกิตติพันธ์    สิริรักษาศักดิ์    66  คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะเภสัชศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล    3,000 บาท
***ผลคะแนนการสอบ  O-NET  ยอดเยี่ยม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
8.นายปรเมศ     โกมลวาสีเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาคณิตศาสตร์  100  คะแนน ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000  บาท                             9.นายพชร กีรติสุทธิสาธรเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของระดับโรงเรียน  จำนวน 2 วิชา
คือ   วิชาวิทยาศาสตร์  94  คะแนน   และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86 คะแนน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งสิ้น   6,000  บาท
10. นายพจนรินทร์ นันตะเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของระดับโรงเรียน   จำนวน 2 วิชา คือ  วิชาภาษาอังกฤษ   88   คะแนน    และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86 คะแนน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งสิ้น   6,000  บาท
11. นายปภัสร์พงษ์     ศรีวิริยานุภาพ ทำคะแนนได้สูงสุดระดับโรงเรียน
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86  คะแนน ปัจจุบันศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรเตรียมวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  3,000  บาท
12. นายปริญญา ไกรเลิศรัตน์ ทำคะแนนได้สูงสุดระดับโรงเรียน  วิชาภาษาไทย  68  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา