การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
252 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

ข่าวสาร

Home

เขียนโดย Super User

การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

การรับนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

แบบคำร้องของผู้สมัครเข้ำศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ประจำปีการศึกษำ ๒๕๖๔ (กรณีนักเรียนอาศัยและศึกษำอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ)

download

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

การรับนักเรียน โครงการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ใบสมัคร เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download

ตารางสอบ
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปีการศึกษา ๒๕๖๔

download