ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 51 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 586577
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 

 

นายมนัส  แสนพลสาร งานวิจัยเรื่อง
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาส33102ศาสนาและจริยธรรมเรื่องพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสุทธิวราราม บทคัดย่อ