ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 55 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 573351
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 

 
นางเอมอร รัตนเนตร งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรูปสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเรียนแต่งฉันท์ไม่ยากอย่างที่คิด บทคัดย่อ

นางสาวรัตนา โอษฐ์ยิ้มพราย งานวิจัยเรื่อง
การทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๐ บทคัดย่อ


นายสมเดช อารีสวัสดิ์
การรายงานการดำเนินการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง“การใช้ภาพพจน์” บทคัดย่อ

นายวีรยุทธ์  กลิ่นสว่าง
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องส่วนประกอบของภาษาวิชาภาษาไทยพื้น3 ท42101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทคัดย่อ 


นางสาวเบญจพร  เรืองเลิศบุญ
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง“รูปลักษณ์ของคำ”  บทคัดย่อ