ผู้อำนวยการสุนันทวิทย์ พลอยขาว
3.jpg
จำนวนผู้ใช้ Online
We have 58 guests online
จำนวนผู้เข้าชม
Content View Hits : 550095
เพลงโรงเรียน
Facebook โรงเรียน
อัพเดทข่าว
Course Syllabus 2/2554
สารสนเทศ

 

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสด้วยแผนการฝึกทักษะควบคู่การฝึกจินตภาพของนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร download

Last Updated (Friday, 04 October 2013 12:29)

 

 

นายมนัส  แสนพลสาร งานวิจัยเรื่อง
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาส33102ศาสนาและจริยธรรมเรื่องพระพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดสุทธิวราราม บทคัดย่อ

 

 
นางสาวพัชรั เนตรน้อย งานวิจัยเรื่อง
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Access 2003 บทคัดย่อ


นางสาวกัญวณี สถาปน์เงิน งานวิจัยเรื่อง
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการใช้โปรแกรม Visual Basic บทคัดย่อ

 

 
นางเอมอร รัตนเนตร งานวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปในรูปสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเรียนแต่งฉันท์ไม่ยากอย่างที่คิด บทคัดย่อ

นางสาวรัตนา โอษฐ์ยิ้มพราย งานวิจัยเรื่อง
การทำแผนการจัดการเรียนรู้ ท๓๒๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ๒ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๕๐ บทคัดย่อ


นายสมเดช อารีสวัสดิ์
การรายงานการดำเนินการพัฒนาและผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง“การใช้ภาพพจน์” บทคัดย่อ

นายวีรยุทธ์  กลิ่นสว่าง
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องส่วนประกอบของภาษาวิชาภาษาไทยพื้น3 ท42101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 บทคัดย่อ 


นางสาวเบญจพร  เรืองเลิศบุญ
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เรื่อง“รูปลักษณ์ของคำ”  บทคัดย่อ
        

Last Updated (Thursday, 03 October 2013 16:11)

 

 
นางดุษฎี ยี่ตัน  งานวิจัยเรื่อง  
รายงานผลการใช้กิจกรรมกลุ่มต่อความรับผิดชอบด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม บทคัดย่อ

Last Updated (Friday, 02 November 2012 13:52)

 
More Articles...