โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 252 ถ.เจริญกรุง ยานนาวา
สาทร กทม. 10120

02-211-4192
admin@suthi.ac.th

การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562-2564

Read More

ทดสอบความรู้คัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

( Pre ม.1 )

Read More

ตรวจสอบผลการเรียน

ระบบตรวจสอบผลการเรียนทาง internet ระบบ cloud โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

Read More

นักเรียนยอดเยี่ยมจากผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-NET

นักเรียนยอดเยี่ยมจากผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

คลิก

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ข่าวสารประจำวัน

ติดตาม
เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ องค์กรสนับสนุนโรงเรียน นักพํฒนา ร่วมในพิธี  ณ ห้องศตวัชรบงกช

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน นักพัฒนา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำเทียนไปถวายยังวัดที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน ในวันเข้าพรรษา

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายอภิชาติ มาตรักษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นายประมวล รักษ์ใจ อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม ให้เกียรติมอบรางวัลในวันเวทีเกียรติยศ แก่นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  หรือ O-NET   ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558  สูงสุดดังนี้

***ผลคะแนนการสอบ o-net ยอดเยี่ยม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
1.นายอภิชาต พงษ์เลาหพันธุ์  ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาคณิตศาสตร์   97.50  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5 ,000 บาท  
2.นายศุภสิน รุ้งสิทธิกุล    97.50  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  5 ,000 บาท  
3.นายณัฐภัทร เลิศสกุลผาสุข ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาภาษาอังกฤษ 87คะแนน     
ปัจจุบันศึกษาต่อ  คณะนิติศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
4.นายกฤตภัค เฟื่องกมลเวทย์   ทำคะแนนได้สูงสุด      วิชาภาษาไทย  85 คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000บาท 5.นายพีรณัฐ  เหล่าธนาสินทำคะแนนได้สูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์   77 คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวชีวการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
6.นายกุลเดช  แพนลา      ทำคะแนนได้สูงสุด      วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    66  คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล    3,000  บาท 
7.นายกิตติพันธ์    สิริรักษาศักดิ์    66  คะแนน 
ปัจจุบันศึกษาต่อ   คณะเภสัชศาสตร์    มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล    3,000 บาท
***ผลคะแนนการสอบ  O-NET  ยอดเยี่ยม  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
8.นายปรเมศ     โกมลวาสีเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด   วิชาคณิตศาสตร์  100  คะแนน ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000  บาท                             9.นายพชร กีรติสุทธิสาธรเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของระดับโรงเรียน  จำนวน 2 วิชา
คือ   วิชาวิทยาศาสตร์  94  คะแนน   และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86 คะแนน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งสิ้น   6,000  บาท
10. นายพจนรินทร์ นันตะเป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของระดับโรงเรียน   จำนวน 2 วิชา คือ  วิชาภาษาอังกฤษ   88   คะแนน    และวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86 คะแนน
ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โครงการความสามารถพิเศษ วิทย์-คณิต โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลทั้งสิ้น   6,000  บาท
11. นายปภัสร์พงษ์     ศรีวิริยานุภาพ ทำคะแนนได้สูงสุดระดับโรงเรียน
 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  86  คะแนน ปัจจุบันศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หลักสูตรเตรียมวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  3,000  บาท
12. นายปริญญา ไกรเลิศรัตน์ ทำคะแนนได้สูงสุดระดับโรงเรียน  วิชาภาษาไทย  68  คะแนน  ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1   กลุ่มการเรียนวิทย์-คณิต   โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
 รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล   3,000  บาท
ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 105 ปี โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประธานในพิธีโดย ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อดีตผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู ตัวแทนองค์กรสนับสนุนโรงเรียน ร่วมในพิธี
ภาพ/ข่าว : งานโสตทัศนศึกษา

 

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมีการจัดการเเสดงละครในวรรณคดี โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัดทรงธรรมและโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในครั้งนี้  โดยมี ดร.สุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นประธานในพิธี

รูปกิจกรรมต่างๆ

วันพบครูของลูก 2562

Read More

วันพบครูของลูก 2562

Read More

13 ฮีโร่วัดสุทธิวราราม

Read More

ยินดีต้อนรับ

Read More

วันเด็กแห่งชาติ

Read More

วันเด็กแห่งชาติ

Read More